colegiu | Asistent medical

Consiliul de administrație al Universității Spiru Haret, cu sediul în București, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3, tel. (+4021) 314 0075, (+4021) 314 0076, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret București:

  1. Psihologie

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 01 – 03.04.2024, între orele 9-16
  2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 12.04.2024
  3. Inspecția specială la clasă – 22.04.2024
  4. Proba scrisă – 24.04.2024
  5. Afișarea rezultatelor – 24.04.2024
  6. Depunerea contestațiilor – 26.04.2024
  7. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 26.04.2024

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii și foaia matricolă;

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă în 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);

5) Copia Deciziei inspectoratului şcolar (dacă este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

9) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.